Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 12 november 2021

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content van teacHEROES.

Heb je vragen over onze algemene voorwaarden? Dan kan je deze laten weten via [email protected].

Ondernemingsgegevens:

teacHEROES
Hugo Van Craenhovestraat 45
2100 Deurne
BTW : BE 0647.807.075


DEEL 1: ALGEMEEN


Artikel 1: Definities

TeacHEROES met maatschappelijke zetel te Hugo Van Craenhovestraat 45, 2100 Deurne, BTW BE 0647.807.075, biedt haar klanten diensten aan met betrekking tot het opzetten van online trainingen enerzijds en het opzetten van een online learning platform op het leerplatform van Thinkific (www.thinkific.com) anderzijds.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media of via e-mail

Dienst: de diensten die wij leveren als teacHEROES

Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER

Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst, bij ondertekening van de offerte of bij het aankopen van een product/dienst

Klant: de consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jij als Klant en wij

Producten: online modules, diensten en de bijhorende materialen en content

Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

Websites: https://www.teacheroes.be

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content en ze bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen. 

2.2. Door de aankoop van onze online modules en diensten stem jij, als Klant, in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van jou, als Klant, worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons, als Dienstverlener, aanvaard zijn.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing.

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website, via e-mail of sociale media.  De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt 21% BTW aangerekend. 

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan het aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Jij, als Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn). 

Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zullen wij, als Dienstverlener, een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.

DEEL 2: Bepalingen specifiek van toepassing op de diensten

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking aan de klant

4.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten en trajecten aan.

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen onze werkzaamheden, als Dienstverlener, bestaan uit het geven van:

- Online modules
- Coaching trajecten
- Coaching op maat
- Uitvoerende projecten op maat
- En de bijhorende materialen en content

Bij bepaalde trajecten zal er steeds eerst een intakegesprek plaatsvinden. Daarna kan jij, als Klant, en wij, als Dienstverlener, kiezen of we al dan niet met het gekozen traject van start zal gaan. Dit zal steeds uitdrukkelijk vermeld worden per traject.

Wanneer jij, de Klant ervoor opteert te starten met het traject en m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer het traject voortijdig zou worden beëindigd door jou, als Klant, zal je toch tot volledige betaling moeten overgaan.

4.2. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van jouw inzet, als Klant.

De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

 

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden

6.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst of product. De prijzen staan steeds vermeld op onze website, als Dienstverlener. De vermelde prijzen van de online modules op de website zijn inclusief 21% BTW.

Eventuele abonnementskosten van Thinkific zijn niet inbegrepen in de prijs en worden rechtstreeks betaald door jou, als Klant, aan Thinkific. (meer info: https://www.thinkific.com/pricing/)

Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.

6.2. Facturatie en betaling

6.2.1. De betaling gebeurt rechtstreeks via de website (mogelijkheid tot betalen met Bancontact, Ideal, Visa, American Express, MasterCard, Paypal, Sofort Banking, KBC/CBC Payment Button en Belfius Pay Button). Na een succesvolle betaling krijgt jij, als Klant, toegang tot de aangekochte online module.

6.2.2. Het is ook mogelijk om via overschrijving te betalen. In dat geval wordt er een factuur gestuurd. Jij, als Klant, zal (tenzij anders overeen gekomen) het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar ons rekeningnummer met vermelding van het factuurnummer, te vinden onderaan de facturatie. De factuur dient te worden betaald binnen de 14 dagen, tenzij anders vermeld. Van zodra de betaling ontvangen is, wordt er toegang gegeven tot de aangekochte online module.

6.2.3. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als Klant, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

6.3. Domiciliëring

6.3.1. De maandelijkse vergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring, hetzij via factuur, maandelijks vooraf betaald. De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk betaald en hiermee geeft de klant haar goedkeuring voor de SEPA domiciliëring.

Daarna zal de maandelijkse betaling gebeuren steeds één maand erna (vb. 1 oktober ingeschreven, zal de eerstvolgende betaling op 1 november van de rekening gaan). Wij, als Dienstverlener, zullen steeds een factuur hiervoor opmaken.

6.3.2. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, zijn wij, als Dienstverlener, gerechtigd om de Dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

6.3.3. Bij niet–betaling of wanbetaling binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

6.3.4. Bij een abonnementsformule kan je enkel opzeggen door een e-mail te sturen naar [email protected] en dit uiterlijk 7 dagen voor het einde van de maand voorafgaande aan de maand waarin je het abonnement wil opzeggen.


Artikel 7: Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst

7.1.  De duurtijd is steeds afhankelijk van de gekozen dienst/product. Wij, als Dienstverlener, zullen steeds op voorhand meedelen hoe lang de dienst zal duren. Deze informatie wordt ook steeds beschikbaar gesteld via onze website.

De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet. De aangekochte dienst kent een looptijd zoals vermeld bij de aankoop en zoals opgenomen in de bijzondere voorwaarden. Bij aanschaf van de dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de gehele dienst dient te worden betaald, ook wanneer jij, als Klant, gedurende de dienst wenst tot annulering over te gaan.

Wanneer jij, als Klant, ervoor opteert om de dienst te annuleren, heb jij geen enkel recht op enige terugbetaling.

7.2. Wij, als Dienstverlener, zijn gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als jij, als Klant, niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Wij, als Dienstverlener, kunnen maar onze diensten naar behoren uitoefenen wanneer jij, als Klant, aan jouw contractuele verplichtingen voldoet.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat de wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

8.2. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

8.3. Wij, teacHEROES, sluiten elke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten of iedere derde persoon uit, met uitzondering van onze mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van onze klanten voor opzet of grove schuld.

Iedere klant is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen.

8.4. Het gebruiken van de ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van jou, als Klant.

8.5. Jij, als Klant, bent steeds aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van teacHEROES of van haar aangestelde.


Artikel 9: Herroepingsrecht

9.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. 

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen. 

9.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht geldt niet voor de online modules. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is aldus niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.


Artikel 10: Uitoefenen van het herroepingsrecht

Indien van toepassing, zie Artikel 9 voor meer informatie

10.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet ons, als Dienstverlener, bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, de mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

10.2. Jij, als Klant, moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop jij jouw beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar ons, als Dienstverlener. Jij, als Klant, bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

10.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van jou, als Klant.

10.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behouden wij, als Dienstverlener, ons het recht voor om jou, als Klant, aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door jou, als Klant, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

10.5. Indien jij, als Klant, de overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant, ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij, als Dienstverlener, op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kunnen wij, als Dienstverlener, wachten met de terugbetaling totdat wij alle goederen hebben teruggekregen, of totdat jij, als Klant, hebt aangetoond dat jij de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

10.6. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


Artikel 11: Betwistingen

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener.

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.


Artikel 12: Online modules

12.1. Om toegang te hebben tot de online modules van teacHEROES, dient er een account worden aangemaakt op het leerplatform van teacHEROES (in Thinkific). Hiervoor is het e-mail adres, voor- en achternaam van jou, als Klant, vereist.

12.2. Toegang tot de online modules is persoonlijk. Toegang tot de online modules of de inhoud van de online modules mogen niet gedeeld worden met derden.

12.3. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online module met derden, wordt de toegang tot de online module voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat wij, als Dienstverlener, jou, de Klant, enige vergoeding of betaling verschuldigd zijn.

12.4. Wij, als Dienstverlener, hebben de online modules ontworpen naar aanleiding van onze ervaring en kennis. Met de online modules wensen wij, als Dienstverlener jou, als Klant, de nodige kennis bij te brengen.

12.5. De aangeboden online modules, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via ons online leerplatform (Thinkific).

12.6. Jij, als Klant, hebt toegang tot de online module zoals aangegeven op de website. Indien er levenslange toegang is, houdt dit in zolang teacHEROES en/of Thinkific bestaan. Indien de werkzaamheden van teacHEROES worden stopgezet, geldt dit ook voor de toegang tot het platform. Jij, als Klant, kan hiervoor geen vergoeding vorderen.

12.7. Jij, als Klant, dient tenminste over een e-mailadres, internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online modules.

12.8. Jij, als Klant, dient je te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online modules dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor ons, als Dienstverlener.


Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. Overmacht

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht (dit zijn omstandigheden buiten de wil van teachEROES) of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Het volgende wordt als overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag, epidemie/pandemie en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij teachEROES, bij één van zijn leveranciers of één van zijn medewerkers. 

13.2. Relaties met derden

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

13.3. Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er ons een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

13.4. Technische problemen met onze website

Wij, als Dienstverlener, kunnen geen bepaalde uptime van onze website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. Jij, als Klant, kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

Wij, als Dienstverlener, stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. Wij, als Dienstverlener, kunnen evenwel geen enkele garantie bieden.

13.5. Website

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. 

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

13.6. Eigen verantwoordelijkheid klant

Wij, als Dienstverlener, begeleiden jou, als Klant en staan hem/haar bij met advies. Wij, als Dienstverlener kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die jij, als Klant, zelf maakt.


Artikel 14: Intellectueel eigendomsrecht

14.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant, dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en het online leerplatform, producten eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

14.2. Elke vorm van promotiemateriaal en marketingtools, product titels, symbolen mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan wij, als Dienstverlener, aangeven in online modules, diensten en de bijhorende materialen en content. Je mag onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content niet gebruiken op een manier dat het lijkt alsof jij, de klant de eigenaar bent van deze informatie en/of het door jou, als Klant, ontwikkeld is.

14.3. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

14.4. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is jou, als Klant, ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. Jij, als Klant, mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

14.5. Verzoek toestemming voor het gebruiken van de content:

Wil je de content gebruiken op een andere manier dan toegestaan is in onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content dan dien jij, als Klant, hier schriftelijk toestemming voor te vragen. Jij, als Klant, kan hiervoor mailen naar [email protected].

Wij, als Dienstverlener, willen duidelijk vermelden dat jij, als Klant, onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content die hierbij horen niet op een andere manier mag gebruiken zonder dat jij, als Klant, schriftelijk toestemming van ons, als Dienstverlener, hierover hebt ontvangen.

Gebruik jij, als Klant, toch onze content op een andere manier voordat jij, als Klant, deze toestemming hebt ontvangen, zal dit gezien worden als het kopiëren, stelen of onrechtvaardig delen van onze content wat zoals hierboven benoemd strafbaar is.


Artikel 15: Gegevensverwerking

15.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij, als Klant, je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze privacy policy die toegankelijk is op onze website. 

15.2. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant, opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren.


Artikel 16: Geheimhouding

16.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.

16.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

16.3. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, bepaalde info (meer specifiek, doch niet limitatief: resultaten, foto’s, …) kunnen delen op onze sociale media kanalen. Jij, als Klant, dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer jij wenst dat wij, als Dienstverlener, bepaalde informatie niet openbaar maakt.


Artikel 17: Domeinnaam & Hosting 

17.1. De aankoop van jouw domeinnaam, als Klant, gebeurt via jouw “domein host” naar keuze. Dit is niet ingebegrepen in de abonnementsformule van Thinkific.

17.2. De hosting van je website/online platform gebeurt automatisch door Thinkific en is inbegrepen in je abonnementsformule bij Thinkific (eventuele abonnementskosten worden door jou, als Klant, betaalt).

17.3. In geval van projectwerk op maat, wordt er door teacHEROES een Thinkific account opgezet op naam van jou, als Klant. Tenzij anders overeengekomen wordt, na het opzetten van de Thinkific account door teacHEROES, de Thinkific account overgedragen naar jou, als Klant. Dit geldt ook in geval van eventueel faillissement van teacHEROES.


Artikel 18: Algemeen

18.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

18.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeenkomen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

18.3. Jij, als Klant, aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

18.4. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.