Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 9 oktober 2020

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content van teacHEROES. Van zodra dat er een account wordt aangemaakt op het Thinkific platform van teacHEROES, verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.


Heb je vragen over onze algemene voorwaarden? Dan kan je deze laten weten via hello@teacheroes.be.


Ondernemingsgegevens:

teacHEROES

Primeurstraat 17/1

2100 Deurne

BTW : BE 0647.807.075


Artikel 1: Algemene bepalingen


TeacHEROES met maatschappelijke zetel te Primeurstraat 17/1, 2100 Deurne, BTW BE 0647.807.075, biedt haar klanten diensten aan met betrekking tot het opzetten van een online learning platform op het leerplatform van Thinkific (www.thinkific.com).


Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content. Door de aankoop van onze online modules en diensten stemt de Klant in met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Van zodra dat er een account wordt aangemaakt op het Thinkific platform van teacHEROES, verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door teacHEROES aanvaard zijn.


Artikel 2: Betalingsvoorwaarden


De vermelde prijzen van de online modules op de website zijn inclusief 21% BTW.

Eventuele abonnementskosten van Thinkific zijn niet inbegrepen in de prijs en worden rechtstreeks betaald door de klant aan Thinkific. (meer info: https://www.thinkific.com/pricing/)

De betaling gebeurt rechtstreeks via de website (mogelijkheid tot betalen met Bancontact, Ideal, credit card en Paypal). Na een succesvolle betaling krijgt de klant toegang tot de aangekochte online module.

Het is ook mogelijk om via overschrijving te betalen. In dat geval wordt er een factuur gestuurd die onmiddellijk moet betaald worden. Daarna wordt er toegang gegeven tot de aangekochte online module.

De betalingstermijn voor elke factuur is 14 dagen, tenzij anders vermeld.


Artikel 3: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover teacHEROES beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het totaalbedrag van de factuur.


Artikel 4: Domeinnaam & Hosting 


De aankoop van je domeinnaam gebeurt via jouw “domein host” naar keuze. Dit is niet ingebegrepen in de abonnementsformule van Thinkific.


De hosting van je website/online platform gebeurt automatisch door Thinkific en is inbegrepen in je abonnementsformule bij Thinkific (eventuele abonnementskosten worden door de Klant betaald).


Tenzij anders overeengekomen wordt, na het opzetten van de Thinkific Start Kit en de Thinkific Succes Kit, de Thinkific account overgedragen naar de Klant. Dit geldt ook in geval van faillissement van teacHEROES.


Artikel 5: Kwaliteit 


We verbinden ons bij het afsluiten van een eventuele samenwerkingsovereenkomst tot het uiterste te gaan om een kwalitatief eindproduct af te leveren. Mocht er zich toch een probleem voordoen, dan stellen we alles in het werk om dit binnen een zo kort mogelijke termijn op te lossen.


We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, winstderving, verlies van bedrijfsinformatie of andere, die rechtstreeks worden veroorzaakt door een fout.


Artikel 6: Annulering of beëindiging in geval van een samenwerkingsovereenkomst


Elke annulering of beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst dient schriftelijk te gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door ons. In geval van annulering of beëindiging zal je alle door teacHEROES verleende diensten vergoeden, alsook de kosten die we moeten maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat we nog hadden kunnen factureren aan jou indien de samenwerkingsovereenkomst volledig werd uitgevoerd.


De eventueel betaalde voorschotten blijven hoe dan ook verworven door teacHEROES.


Artikel 7: Intellectuele eigendom


TeacHEROES verbindt zich om:


TeacHEROES voorziet in een volledige overdracht van de vermogensrechten op alle geleverde diensten en producten, in zoverre TeacHEROES hierover zelf de rechten bezit en deze mag overdragen. Deze overdracht vindt plaats op moment van volledige betaling van de producten of diensten.


De Klant verbindt zich om:


Onderstaande voorwaarden bevatten informatie over hoe jij onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content kan/mag gebruiken.


Door de aankoop van onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content ga je akkoord met deze voorwaarden en ben je ook wettelijk verbonden aan deze voorwaarden.


Intellectuele eigendommen:

Onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content zijn ten alle tijde intellectuele eigendom van teacHEROES en Elke Van den Eynde. Het is beschermd met Copyright en bedrijfsrecht en mag dus onder geen enkel beding gekopieerd of nagemaakt worden. Hiermee bedoelen wij de content, het design, de lay out, de look en feel, de verschijning, de grafische vormgeving, het materiaal en elke andere aspecten en materialen die door ons worden aangeboden aan de gebruikers van onze online modules en diensten.


Ook affiliates en/of externe partijen waar wij mee samen werken hebben niet het recht om onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content te gebruiken/kopiëren of na te maken.


Door middel van het aanschaffen van onze online modules en diensten geven wij jou slechts het recht voor het doorlopen en gebruiken hiervan, in het bestaande format.

- Je mag het online module materiaal downloaden en printen voor persoonlijk gebruik in jouw business.

- Daarbij heb je niet de toestemming om dit te delen, te verkopen, na te maken, door te publiceren of te laten doorlopen/gebruiken door derden.

- Alle logo’s, beeldmerken, headlines zichtbaar bij onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content zijn eigendom van teacHEROES en Elke Van den Eynde.

- Elke vorm van promotiemateriaal en marketingtools, product titels, symbolen mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan wij aangeven in online modules, diensten en de bijhorende materialen en content.

- Je mag onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content niet gebruiken op een manier dat het lijkt alsof jij de eigenaar bent van deze informatie en/of het door jou ontwikkeld is.

- Je mag onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content niet moduleren, kopiëren, reproduceren, downloaden, posten, vertalen, verkopen, of andere communicatie die door ons aan jou geboden is voor persoonlijk gebruik inzetten voor zakelijk of commerciële doeleinden om geld te verdienen.

- Je mag onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content die wij bieden voor jouw persoonlijke gebruik niet doordelen, verkopen of distribueren aan een ander persoon voor hun persoonlijke, zakelijk of commerciële doeleinden.

- Je mag onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content niet beschadigen door onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content die hierbij horen te gebruiken voor eigen trainingsdoeleinden. Je hebt onder geen enkel beding recht om onze kennis en content hiervoor te gebruiken, het recht zal altijd bij teacHEROES en Elke Van den Eynde blijven.

- Alle andere eigendommen en rechten die hier niet benoemd zijn die wel onderdeel zijn van de online modules, diensten en de bijhorende materialen en content van teacHEROES en Elke Van den Eynde mogen ook niet onrechtvaardig worden ingezet.


Artikel 8: Bescherming van link(s) en foto’s/video’s:


De tools, technieken en strategieën die wij met jou delen in onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content mogen niet door gedeeld worden zonder onze toestemming. Door middel van het posten van materiaal in onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content en alle kanalen die hierbij horen zoals bijvoorbeeld comments, berichten, foto’s, video’s en afbeeldingen of andere bijdragen geef je ons toestemming, en alle partijen door ons bevoegd gemaakt zijn, gebruik te maken van dit materiaal.


Ongelimiteerd, rechtenvrij, wereldwijd. Je geeft ons de toestemming om dit materiaal en deze kennis te gebruiken voor verdere verbetering van onze diensten en ontwikkeling van nieuwe online modules, diensten en de bijhorende materialen en content. Hier hoeven wij geen toestemming voor te vragen en hier hoeven wij jou niet voor te compenseren.


Artikel 9: Verzoek toestemming voor het gebruiken van onze content:


Wil je onze content gebruiken op een andere manier dan is toegestaan is in onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content dan dien je hier schriftelijk toestemming voor te vragen. Dit kun je mailen naar hello@teacheroes.be.


We willen duidelijk vermelden dat je onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content die hierbij horen niet op een andere manier mag gebruiken voordat je schriftelijk toestemming van ons hierover hebt ontvangen.


Gebruik je toch onze content op een andere manier voordat je deze toestemming hebt ontvangen zal dit gezien worden als het kopiëren, stelen of onrechtvaardig delen van onze content wat zoals hierboven benoemd strafbaar is.


Artikel 10: Persoonlijke verantwoordelijkheid en aanname van risico:


Als deelnemer ga je akkoord dat je zelf verantwoordelijk bent voor je oordeel in het gebruik van onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content. En je stemt mee in het feit dat dit op eigen risico is. Onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content zijn alleen voor informatie en educatie doeleinden. Je stemt mee en gaat akkoord met het feit dat er geen resultaten gegarandeerd worden met het gebruik van onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content. Onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content zijn alleen bedoeld om jou te voorzien van educatie en tools die jou helpen in het maken van de juiste beslissing voor jezelf. Enkel jij bent verantwoordelijk voor de acties, besluiten en resultaten gebaseerd op het gebruik, misbruik of niet gebruiken van onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content.


We nemen alle voorzorgsmaatregelen om al onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content te beschermen, ondanks de aard van het internet kunnen wij geen complete garantie geven als het gaat om de beveiliging van onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content of elke bijdrage of informatie verschaft op of door onze website, online modules, diensten en de bijhorende materialen en content. Het bijdragen en/of leveren van jouw informatie, via onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content is compleet op eigen risico. Wij geven geen enkele garantie als het gaat om ons vermogen om elke vorm van schade die jou of een ander persoon, bedrijf of entiteit wordt aangedaan, die voortkomen uit het gebruik van onze online modules, diensten en de bijhorende materialen en content, te voorkomen. Je gaat akkoord dat je op de hoogte bent van deze risico’s.Artikel 11: Klachten


Klachten dienen schriftelijk (en aangetekend) op de zetel te worden neergelegd, binnen de 14 dagen na verzendingsdatum van de factuur. Zoniet, wordt de factuur onherroepelijk. Zichtbare gebreken, zoals fouten of onvolkomenheden op de website/online training, dienen 14 dagen na (digitale) oplevering te worden gemeld aan TeachEROES. Verborgen gebreken (zoals performantieproblemen) dienen 90 dagen na oplevering gemeld te worden.


Artikel 12: Overmacht


Bij overmacht (dit zijn omstandigheden buiten de wil van TeachEROES) is TeachEROES vrijgesteld van alle verplichtingen (en eventuele daaruitvolgende aansprakelijkheid). Het volgende wordt ondermeer als overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag, epidemie/pandemie en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij TeachEROES, bij één van zijn leveranciers of één van zijn medewerkers.


Artikel 13: Aansprakelijkheid


TeachEROES neemt haar essentiële aansprakelijkheidsverbintenis op. Dit impliceert dat zij verantwoordelijk kan worden gesteld voor haar kerntaak (afhankelijk van de gegeven opdracht). De aansprakelijkheid van TeachEROES kan nooit groter zijn dan het reeds gefactureerde bedrag van het betreffende onderdeel. Het is mogelijk dat TeachEROES gevraagd wordt om de identiteit of bestanden van de Klant bekend te maken. Wanneer dit verzoek rechtsgeldig is, en past binnen een (gerechtelijk) onderzoek kan TeachEROES deze gegevens bekendmaken aan de verzoekende instelling. Eventuele gerechtskosten, schadevergoedingen, advocaatkosten en andere zijn geheel ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert steeds, ingeval van advertenties of publicaties, dat het voorgestelde materiaal geen schending uitmaakt van de intellectuele eigendom van derden, noch een inbreuk vormt op de openbare orde, goede zeden of andere vigerende regelgeving. Van TeachEROES kan geen a priori controle verwacht worden. Er kan geen aansprakelijkheid voortvloeien uit de tijdelijke onbeschikbaarheid van de website (‘downtime’).


Artikel 14: Vertrouwelijkheid


Beide partijen verplichten zich ertoe vertrouwelijke informatie niet te openbaren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij.


Artikel 15: Privacy Policy


De verantwoordelijke voor de verwerking, teacHEROES, respecteert de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018. Op de website werd de Privacy & Cooky Policy opgenomen waar de Klant terecht kan indien hij/zij verdere details wenst.


Artikel 16: Gebruik van cookies


Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies. Op de website werd de Privacy & Cooky Policy opgenomen waar de Klant terecht kan indien hij/zij verdere details wenst.


Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link. Echter wij behouden ons het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.


Artikel 18: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 19: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door teacHEROES om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 20: Herroepingsrecht voor ondernemers 


Voor zakelijke klanten is het herroepingsrecht niet van toepassing. Indien je echter ontevreden bent over onze online modules / of onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.


Artikel 21: Herroepingsrecht voor particulieren 


Als je als particuliere klant een online module aankoopt bij teacHEROES, dan doe je automatisch afstand van het herroepingsrecht aangezien je de online module (een digitaal product) meteen, en dus voor het verstrijken van de herroepingstermijn, kan gebruiken.


Als particuliere klant geef je, bij het aankopen van een online module, jouw toestemming om de overeenkomst onmiddellijk uit te voeren en erken je dat je jouw recht om de overeenkomst te herroepen verliest zodra de digitale inhoud is opgenomen in jouw account.


Indien je echter ontevreden bent over onze online modules / of onze dienstverlening, neem dan contact met ons op.


Artikel 22: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van teacHEROES. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.