PRIVACY EN COOKIE POLICY

Laatst bijgewerkt: 4 september 2020

teacHEROES hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respect voor je privacy. Wij doen alles om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.


Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt.

Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: [teacHEROES met maatschappelijke zetel te Primeurstraat 17/1, 2100 Deurne, ingeschreven bij de KBO met nummer 0647807075 en met BTW-nummer 0647.807.075] (hierna: “ONDERNEMING”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het aanmaken van een account op de website www.teacheroes.be, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

ONDERNEMING neemt de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig en leeft de toepasselijke wetgeving na, o.a. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG” of “GDPR”), en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die je ons meedeelt via het aanmaken van je account:

Wanneer je je inschrijft als student of abonnee ("deelnemer") op ons online learning platform en online cursussen, verzamelen we als onderdeel van het inschrijvingsproces de persoonlijke informatie die je ons geeft, zoals je voornaam, naam en e-mailadres.


E-mailmarketing: we kunnen je e-mails sturen over ons online learning platform en online cursus (sen), registratie, cursusinhoud, je cursusvoortgang of andere updates. We kunnen je e-mailadres ook gebruiken om je te informeren over wijzigingen in de cursus, je mening te verzamelen,... Door het aanmaken van een account ga je automatisch akkoord dat je e-mail wordt toegevoegd aan onze mailing lijst. We sturen je alleen waardevolle inhoud en delen je e-mail adres niet met derde partijen. Je kan je steeds uitschrijven door onderaan in de e-mail op uitschrijven te klikken. Zie ook punt 3.2.


Wanneer je ons persoonlijke informatie verstrekt om een deelnemer te worden op ons online learning platform, een aankoop doet of deelneemt aan de cursus, impliceert dit dat je ermee instemt dat we deze verzamelen en alleen om die specifieke reden gebruiken.


Als we om een andere reden, zoals marketing, om je persoonlijke gegevens vragen, zullen we je rechtstreeks om je uitdrukkelijke toestemming vragen of je de gelegenheid bieden om nee te zeggen, of uit te schrijven.Categorie 1, zonder registratie: jouw IP-adres;

Categorie 2: bij registratie: bij aanmaak van je account: jouw e-mailadres, naam en voornaam;

Categorie 3: via cookies;

Categorie 4: jouw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling.

Categorie 5: Als je als student/deelnemer onze online training(en) volgt, verzamelen we informatie over hoe je omgaat met de online training, inclusief maar niet beperkt tot, je vooruitgang, quizscores, enquêteresultaten, discussie- of forumbijdragen en andere studentenactiviteiten.

2.2. ONDERNEMING kan gegevens van jou (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

door gebruik van cookies (zie onderstaand);

tijdens het aanmaken van je account en gebruik van de Website;


2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

De Onderneming zal de bij jou vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van ONDERNEMING om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren. Zou houdt ONDERNEMING online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden (Google Analytics).

Categorie 2: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 3: cookies, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;

Categorie 4: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd;

Categorie 5: het verzorgen en verbeteren van onze online training(en).

Je bent niet verplicht om je Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits je hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien je reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan ONDERNEMING je gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot ONDERNEMING, haar producten en/of diensten. ONDERNEMING kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door ONDERNEMING bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van ONDERNEMING, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien ONDERNEMING failliet gaat, kan dat betekenen dat je gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van ONDERNEMING geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

ONDERNEMING zal in redelijkheid pogen je van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat ONDERNEMING je gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar je erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

ONDERNEMING zal je Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met je voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat ONDERNEMING je Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. ONDERNEMING zal in redelijkheid pogen je van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij één en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen ONDERNEMING en jou.

Artikel 5 – Thinkific

Onze online modules en online learning platform wordt gehost door Thinkific Labs Inc. ("Thinkific"). Ze bieden ons het online cursuscreatieplatform waarmee we onze producten / diensten aan jou kunnen aanbieden/verkopen.

Je gegevens worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene software van Thinkific. Ze slaan je gegevens op een veilige server achter een firewall op.

Voor meer inzicht, hierbij de Servicevoorwaarden van Thinkific: https://www.thinkific.com/resources/terms-of-service/ alsook de Privacyverklaring: https://www.thinkific.com/resources/privacy-policy/.

Betaling 6 - Betaling


Als je een aankoop doet op ons online learning platform, gebruiken we Mollie en Paypal als externe betalingsverwerkers. Betalingen worden versleuteld via de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS). Je aankooptransactiegegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om je aankooptransactie te voltooien.

Alle directe betalingsgateways voldoen aan de standaarden die zijn opgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover.

PCI-DSS-vereisten helpen de veilige verwerking van creditcardgegevens door ons online learning platform en gerelateerde cursussen en zijn serviceproviders te garanderen.

Artikel 7 – Jouw rechten

7.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat ONDERNEMING van jou persoonsgegevens maakt.

7.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ONDERNEMING. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw Persoonsgegevens te beperken.

7.3. Recht van verzet:

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

7.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om je Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

7.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

7.6. Uitoefening van jouw rechten:

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar hello@teacheroes.be, per post naar ONDERNEMING [teacHEROES, Primeurstraat 17/1, 2100 Deurne] of door gebruik te maken van het onderdeel “CONTACT” op de Website, steeds mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

7.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van je Persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

7.8. Recht om klacht in te dienen:

Een klacht indienen kan via hello@teacheroes.be of rechtstreeks bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).


Artikel 8 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

8.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

8.2. In geen geval kan ONDERNEMING aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

8.3. Je dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot je login en paswoord te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van je computer, IP-adres en van je identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 9 – Toegang door derden

9.1. Teneinde je persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot je persoonsgegevens aan onze werknemers.

9.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 10 – Contact

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail hello@teacheroes.be of per post (teacHEROES, Primeurstraat 17/1, 2100 Deurne, België).


Artikel 11 - Cookies

11.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van ONDERNEMING en geplaatst op de harde schijf van je computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

11.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

11.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

cookie voor een commerciële popup bij het eerste bezoek aan de website

cookie voor de cookie-melding bij het eerste bezoek aan de website

Google Analytics: de analysetool van Google die uitbaters van websites helpt te begrijpen hoe hun bezoekers omgaan met hun website. Google Analytics kan een set cookies gebruiken om informatie te verzamelen en statistieken te rapporteren over het gebruik van de website, zonder dat de identiteit van bezoekers aan Google gerapporteerd wordt. De belangrijkste cookie die door Google Analytics wordt gebruikt is de '__ga'-cookie. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen. Meer informatie: Google Analytics cookies.

Thinkific: Onze Website gebruikt Thinkific cookies wanneer u inlogt als een gebruiker van onze website of commentaren nalaat op een blogpost. Deze cookies worden gebruikt om jouw username te onthouden. Meer informatie: Thinkific Privacy & Cookie policy en Thinkific DPA


11.4. Je toestemming:

Bij je eerste bezoek aan onze Website wordt je gevraagd om onze cookies te aanvaarden.

Je kunt cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van je navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat je van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Je kan via je webbrowser bepaalde cookies uitschakelen of blokkeren. Hieronder vind je instructies voor de meest voorkomende webbrowsers:


Mocht je verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar hello@teacheroes.be, hetzij per post naar ONDERNEMING (teacHEROES, Primeurstraat 17/1, 2100 Deurne, België), of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website.

Meer informatie over cookies vind je tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vind je hier: http://www.youronlinechoices.eu/